با توجه به اینکه بسیاری از تفاوت های شخصیتی به شدت ارثی است، می توان گفت...