این هشت پا که شبیه یک نوع نان شیرینی پهن و نازک  است، بسیار زیبا  و...