گرچه دوقلوهای یکسان از یک تخم منشاء گرفته‌اند و DNA یکسان دارند، اما برخی ویژگی‌های آنها...