بنظر می رسد تمدن انسانی از بانیان اصلی محدود کننده زندگی انسان در حصار پول بوده...