آیا می‌شود خون مصنوعی ساخت؟ سال‌هاست پزشکان آرزو می‌کنند خون‌های مصنوعی‌ای ساخته شود که بتوانند بدون...