سقراط یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان است که تاکنون قدم به عرصه ی وجود نهاده...