لوچیانو پیا، که یک معمار ایتالیایی است، نشان داد که با یک دید متفاوت می توان...