جنگ جهانی دوم مخوف ترین جنگ بشری بود که مسیر دنیا را تغییر داد. بریتانیا و...