«متاسفانه بعضی از مردم آگاهانه سونوگرافی بی‌رویه می‌کنند تا از دوره جنینی فرزندشان آلبوم درست کنند.»...