این عکس های شگفت انگیز ثانیه هایی بعد از تولد یک بچه آفتاب پرست (pardalis Furcifer)...