از کم‌بودهای آشکار و شگفت‌انگیزِ شاهنامه، حضور کم‌رنگ و –در حقیقت- نبودِ چهره‌ی بزرگِ اسطوره‌ای آرش...