مجسمه های زیر آثار سورئال از مجسمه ساز لهستانی آقای Adam Niklewicz است. آدامز در سال ۱۹۸۰...