در این پست، نگاهی پر از غرور و افتخار به آثار باستانی فارس مهد تمدن ایران...