سیمرغ و آتنا در اساطیر یونان موجودی به اسم سیمرغ وجود ندارد امّا با توجه به...