چیز عجیبی نیست و البته خودمان هم بهترین عکس هایمان را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنیم. بقول معروف عکس هایی که خوب در آن افتاده ایم. اما این یک مقوله است و مقوله دیگر که شاید چندان به آن توجه نکرده ایم جادوی فوتوشاپ باشد. شاید بهتر باشد تصاویر زیر را ببینید تا به عمق فاجعه پی ببریم. چگونه استادان با هنر فوتوشاپ می توانند تصویری دوگانه از خود منتشر کنند.

تصویرزن با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

تصویر زن با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

تصویر مرد با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

تصویر زن با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

تصویر زن با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

عکس زن با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

عکس زن با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

عکس زن با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

عکس زن با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

عکس زن چینی با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

عکس زن خوشگل چینی با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

عکس زن چینی با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

عکس زن چینی با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ

عکس زن چینی با فوتوشاپ و بدون فوتوشاپ