به ذات، همواره آدمی ستایشگر هنر و هنرمند است. خواه شور عارفانه برانگیخته از یک متن ادبی، خواه خلاقیت های روزمره زندگی. در زیر قالب های یخی متفاوتی را مشاهده می کنید.

unusual-ice-cube-trays (1)

unusual-ice-cube-trays (2)

unusual-ice-cube-trays (3)

unusual-ice-cube-trays (4)

unusual-ice-cube-trays (5)

unusual-ice-cube-trays (6)

unusual-ice-cube-trays (7)

unusual-ice-cube-trays (8)

unusual-ice-cube-trays (9)

unusual-ice-cube-trays (10)

unusual-ice-cube-trays (11)

unusual-ice-cube-trays (12)

unusual-ice-cube-trays (13)

unusual-ice-cube-trays (14)

unusual-ice-cube-trays (15)

unusual-ice-cube-trays (16)

unusual-ice-cube-trays (17)

جستارهای مرتبط:

  • قالب های یخی عجیب و غریب
  • یخ های عجیب و غریب
  • قالب یخی خلاقانه
  • قالب های یخی متفاوت