این زوج انگلیسی (امان از این انگلیس ها، همچی سرشون میشه) به عنوان دو عاشق، البته عاشق سفر!، تصمیم گرفتند یک کامیون قدیمی را با دکوراسیون داخلی هنرمندانه به یک خانه متحرک تبدیل کنند. این حرکت برای آنها حدود ۲۵۰۰۰ دلار هزینه داشته است.

تبدیل ون های سقف بلند به ماشین های مسافرت ایده جدید نیست ولی ساخت یک خانه کامل با کامیون ایده مناسب تری است اگر و فقط اگر راننده پایه یک باشید و عاشق سفر…

تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک
تبدیل کامیون قدیمی به یک آپارتمان متحرک