دو مجسمه ساز هنرمند به نام های دونالد لیپسکی (Donald Lipski) واونکیل لی ماستر (Jonquil LeMaster) لوستری به غایت زیبا برای تاکستان کاترین هال، تولید کننده شراب در رادرفورد، کالیفرنیا طراحی کرده اند. این لوستر عظیم از ۱۵۰۰ قطعه کریستال به شکل انگور تشکیل شده است. در این پست تنها هدف معرفی هنر در مفهوم واقعی زیبایی آن است و سعی در ترویج هیچ نوع تفکری نمی باشد.

grape-vine-chandelier-chilean-red-kathryn-hall-vineyards-donald-lipski-2