اعماق اقیانوس ها بسیار ناشناخته و پر است از موجودات عجیب و غریب. هر ساله تیم های اکتشاف از مناطق گوناگون گوشه ای از این ناشناخته ها را بر ما آشکار می سازند. در این پست کشفیات جدید تیم اکتشاف آمریکایی را بررسی می کنیم.

این موجودات بیگانه، به وسیله تیم اکتشاف آمریکا در کف دریا در نزدیکی پورتوریکو و جزایر ویرجین آمریکا کشف شده اند. گودال پورتوریکو  عمیق ترین گودال در اقیانوس اطلس است، که عمق آن تا ۸۸۰۰ متر و طول آن بیش از ۸۰۰ کیلومتر می رسد. این بسیار شگفت انگیز است که هنوز ما در این اعماق به اکتشاف نپرداخته ایم. به گفته سرپرست این تیم اکتشافاتی آقای آندریا کوآترینی۵ درصد از اقیانوس هنوز ناشناخته باقی مانده است. بسیاری از حیوانات در اعماق دریا به ندرت دیده شده اند، و برخی از آنها آنقدر جدید هستند که حتی اسمی نیز ندارند. ۱۰۰ گونه از ماهی، ۵۰ گونه از مرجان های آب عمیق، و صدها تن از دیگر بی مهرگان توسط ۱۲ غواص در این پروژه ثبت گردیده اند.