هنر همواره بازوی توانمند هنرمندان بوده است. و اکنون جلوه ای از این هنر را در ساخت مجسمه هایی بسیار زیبا تنها از یک تکه سیم میبینیم. هنرمند Gavin Worth مجسمه هایی زیبا و ظریف از سیم می سازد. در زیر چند نمونه از کارهای وی را مشاهده می کنید.

در نوشته های گذشته سایت نیز، مطالبی در این ارتباط بیان شد نظیر: