آنچه در ادامه می بینید نگاه ریزبین و تلاش هنرمندانه آقای فاویو سالسانو -Flavio Salsano- در خلق اثار هنری با استفاده از کوچکترین ایده هاست. وی در سری تصاویر زیر از سایه های اشیاء به عنوان بخشی از نقاشی خود استفاده کرده است و آثار هنری جالبی را خلق کرده است. زیبایی تصاویر خلق شده و درک هوشمندانه نقاش آدمی را به ستایش وا میدارد. شاید در نگاه اول انتظار از یک اثر هنری با توجه به محو بودن سایه ها مقبول ذهن نیفتد اما با کمی تامل در اثر به زیبایی آن پی خواهید برد.

نقاشی با سایه ها
نقاشی با سایه ها
نقاشی با سایه ها
نقاشی با سایه ها
نقاشی با سایه ها
نقاشی با سایه ها
نقاشی با سایه ها
نقاشی با سایه ها
نقاشی با سایه ها
نقاشی با سایه ها