تصویر زیر را ببینید.

خطای دید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

در واقع خطای دید در جابجا دیدن افراد بود. تصویر را دوباره ببینید.

مطالب گذشته در مورد خطای دید را ببینید: