آنچه شما در این بررسی خواهید آموخت:

» سیر تکاملی تفنگ ها

» سال ساخت

» قدرت آتش و میزان برد هر تفنگ

» کشور سازنده

تفنگ های مورد بررسی:

Musket, Charleville Musket, Springfield Model, Henry Rifle, Winchester Model i866, Winchester Model i873, Springfield M1903, M1 Garand, StG-44, AK-47, M-14 Rifle, M-16 Rifle, Steyr AUG, M4 Carbine, FN SCAR

سیر تکامل تفنگ ها

سیر تکامل تفنگ ها
سال ساخت
سیر تکامل تفنگ ها

بررسی تفنگ ها از نظر برد، قدرت آتش و کشور سازنده