اینکه انسان در حال ویران کردن این کره خاکی سراسر زیبایی است موضوعی است بس کهنه و البته مهم که بسیار در مورد آن مطلب گفته شده. اما گوینده غافل از اینکه از لب تو تا گوش من فاصله هاست. در زیر مجموعه پوسترهایی خارق العاده در موضوعیت نجات جهان (Save the World) را با هم خواهیم دید. شاید که کمی در ما کارگر افتد و ما را به تفکر وادارد. هنر و خلاقیت هنرمند در طراحی این پوستر ها گیرایی آن را دوچندان کرده است.

ادامه این پوستر ها را در پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری دوم) ببینید.

پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (14)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (3)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (1)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (2)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (4)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (5)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (6)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (7)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (8)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (9)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (10)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (11)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (12)
پوستر های خارق العاده با موضوع نجات جهان (سری اول) (13)