از دست دادن یک نوزاد تازه متولد شده یکی از تراژدی های دلخراش است که یک خانواده می تواند تجربه کند. برخی از خانواده ها این لحظه های وداع حزن انگیز را بصورت تصویری ثیت می کنند تا یاد و خاطره نوزاد را برای همیشه ثبت کنند. و عکسی خانوادگی به یادگار از وی داشته باشند. مجموعه تصاویر زیر گوشه کوچکی از عکس های گردآوری شده سازمانی است  که از ده سال پیش تاکنون چنین عکسهای دلخراشی را از ۳۰ هزار خانواده از  ۴۰ کشور مختلف جهان ثبت نموده اند. این سازمان توسط چریل هاگارد و با همکاری عکاس سندی پوک تاسیس شده است.

خیلی از این مرگها بخاطر  عارضه میوتوبولار میوپاتی است. یک فرم شدید بیماری میتواند در دوران نوزادی با ضعف بسیار شدید ، بی کفایتی تنفسی و اغلب کشنده تظاھر کند.بیشتر موارد میوپاتی خفیف غیر پیشرونده با ھایپوتونی و ضعف پروگزیمال ظاھر می کنند.در موارد شدیدتر ،اشکال در بلع میتوانددر دوران نوزادی ظاھر شود.ابنرمالیتی ھای اسکلتی مانند کیفواسکولیوز،سینه کبوتری،پای pes cavus  ،کام با قوس بلند ،دھان tent-shape و صورت بلند غیر معمول ثبت شده است.کاردیومیوپاتی در ھر دو فرم نوزادی شدید و فرم ھای خفیف تر بیماری توصیف شده است. 

عارضه دیگری که باعث مرگ شده است سندروم مرگ ناگهانی نوزاد SIDS  است که عبارت است از مرگ نابهنگام نوزادان در خواب بدون هیچ‌گونه پیش‌بینی قبلی پزشکی و بدون برجای‌گذاشتن هیچ‌گونه عارضه‌ای در بدن نوزاد که در حین کالبدشکافی قابل تشخیص باشد. به این بیماری مرگ تختخواب نیز اطلاق می‌شود زیرا اغلب در کودکان در تختخواب روی میدهد. عامل این بیماری ناشناخته است گرچه دانشمندان توانسته‌اند برخی منشاهای این بیماری را شناسایی کنند. محققان پارامترهای متعددی را در ریسک‌پذیری نوزادان شناسایی کرده‌اند که از آن جمله نارس بودن نوزادان، در معرض دود دخانیات قرار داشتن در هنگام خواب، به پشت نخوابیدن نوزادان(نباید روی قلب آنها فشار باشد)، عوامل ژنتیکی و …