مادر آمریکایی خانم لورن وینج یک عکس شایسته تقدیر از نوزاد تازه متولدش در اینترنت منتشر کرد که به شکلی ویروس وار در سراسر دنیای مجازی پخش شد. مادر نوشته بود که:

«دختر ما در پنج روزگی، ۱.۷ کیلوگرم است اما خوشحال از اینکه زنده است»

وزن نوزاد زودرس خیلی کمتر از حد معمول بود، اما با لبخندش از همین ابتدا دست از خجالت زده کردن زندگی بر نمیدارد. خنده ای از ته دل به زیبایی روح پاکش…

خنده نوزاد تازه متولد شده