کندرویتین سولفات استیله / e6 chlorin مزدوج(Ac-CS/Ce6 1, 2, 3)  از طریق تشکیل پیوند استری بین CS و Ce6 سنتز شده است (شکل ۱) و به عنوان یک دارو در مقیاس نانو برای درمان فتودینامیک مورد ارزیابی قرار گرفت. Ac-CS/Ce6 2 و ۳ به ترتیب، با ظرفیت Ce6 بالاتر از ۱۱.۷ و ۱۷.۶٪ ، دارای قطرهای متوسط ​​کمتر از ۱۵۰ نانومتر هستند و در بافر فسفاتی سالین (PBS) به مدت ۱ ماه بسیار پایدار هستند. غلظت خود فرونشانی بحرانی (CQC) داروی  Ac-CS/Ce6 با افزایش مقدار کونژوگه از Ce6 کاهش می یابد. تمام نمونه ها خواص فرونشانی نوری خودکار ( autophotoquenching ) در محلول آبی نشان می دهند، در حالی که شدت فلورسانس آنها به شدت با مقدار Ce6 در حلال آلی دی متیل سولفوکساید (DMSO) ارتباط دارد. در مقایسه با Ce6 آزاد ، فعالیت نوری نانو داروی  Ac-CS/Ce6 ، در ترم های خواص فلورسانس  و ایجاد اکسیژن منفرد (۱O۲) بدست می آید. در سیستم کشت سلولی هلا (HeLa)، جذب سلولی سریع نانو داروی Ac-CS/Ce6، بدون هر لیگاند دیگری با استفاده از تصویربرداری کانفوکال و آنالیز مرتب سازی سلول فلورسانس فعال شده (FACS)  ، مشاهده شده است.  پس از تابش نور به دنبال جذب سلولی، سمیت نوری (phototoxicity) از طریق سنجش ۳- (۴ و ۵- دی متیل تیازول – ۲ ایل) –  ۲و ۵ – دی فنیل تترازولیوم بروماید(MTT)  تعیین شد. همچنین اثر خود فرونشانی و بهبود فلورسانس Ac-CS/Ce6 تحت هر دو در شرایط in vitro و in vivo مشخص گردید.  نتایج این کار  نشان می دهد که  نانو داروی Ac-CS/Ce6 در درمان فتودینامیک(PDT) برای مصارف بالینی، کاربرد دارد.

1

شکل ۱. سنتز کندرویتین سولفات استیله / e6 chlorin مزدوج(Ac-CS/Ce6 1, 2, 3)

2

شکل ۲. تشکیل و تجزیه نانو داروی Ac-CS/Ce6

 برای تأیید پایداری فلورسانس در in vivo، دو  موش دارای تومور با درمان یکسان، تزریق زیر جلدی، با نانو داروی   Ac-CS/Ce6 3  و Ce6 آزاد در زمان های مختلف تحت نظر قرار گرفتند و نتایج مشابه را نشان دادند. در ابتدا (۱۰ دقیقه پس از تزریق)، Ce6 آزاد فلورسانس قابل توجهی ایجاد کرد، در حالی که نانو داروی  Ac-CS/Ce6  شماره ۳ به سختی یک سیگنال ضعیف به علت اثر خود فرونشانی ساطع  می کرد. فلوئورسانس Ce6 آزاد ، تا ۳ ساعت قابل مشاهده است، اما به سرعت در ۶ و ۲۴ ساعت ناپدید می شود. هنگامی که Ce6 آزاد در عرض چند ساعت از بدن برداشته شود، AC-CS کونژوگه با Ce6 انتشار یک سیگنال آغاز می کند. شدت فلورسانس Ac-CS/Ce6 3، به تدریج در طول زمان، که به خوبی در ارتباط با تست آزمایشگاهی in vitro  است، افزایش می یابد. همانطور که زمان افزایش می یابد، به تدریج اثر فرونشانی  نانو داروی Ac-CS/Ce6 3 به دلیل شکست آنزیمی اسکلتCS در حضور ماتریکس خارج سلولی و بخش های سلولی مانند اندوزوم ها و لیزوزوم ها  حذف می شود.

3

شکل ۳. تصاویر فلورسانس Ac-CS/Ce6 3  انکوبیه شده در محیط کشت با (بالا) و یا بدون (پایین) سلول های هلا در زمان های مختلف.

4

شکل ۴. تصاویر فلورسانس آزمایشات in vivo از موش ICR با تزریق زیر جلدی با Ce6 آزاد (سمت چپ) و نانو داروی  ۳ Ac-CS/Ce6 (سمت راست).

 این کار توسط گروه تحقیقاتی  دکتر فانگیوان در بخش بیوتکنولوژی دانشگاه کاتولیک کره انجام شده و در مجله معتبر بایو ماکرومولکول با آدرس مقابل  Li, F., Na, K., Biomacromolecules ۲۰۱۱, ۱۲, ۱۷۲۴–۱۷۳۰ به چاپ رسیده است.