قابل توجه خانم های محترمی که انتظار دارند مردها بتونند کارهای منزل را هم مثل کار بیرون به بهترین نحو انجام بدهند.

اینم از بچه داری آقایان! (1)
اینم از بچه داری آقایان! (2)
اینم از بچه داری آقایان! (3)
اینم از بچه داری آقایان! (4)
اینم از بچه داری آقایان! (5)
اینم از بچه داری آقایان! (6)
اینم از بچه داری آقایان! (7)
اینم از بچه داری آقایان! (8)