مو همیشه زیبایی می آورد و بدون مو تصور کردن برخی حیوانات تصاویر مضحکی از آنها در ذهن تداعی می کند. مو در حیوانات نقش محافظت از آنها در سرما و در مقابل حشرات دارد. در این پست حیوانات گوناگون با موهای پرپشت و بسیار زیبا و تماشایی خواهید دید. این تصاویر فوق العاده و در نوع خود بی نظیر هستند.

Gypsy Vanner Horse

Gypsy Vanner Horse

۶ Mary River Turtle With Punk Algae Mane

Mary River Turtle With Punk Algae Mane

Hairy Caterpillar

Hairy Caterpillar

#۸ Polish Buff Laced Chicken

Polish Buff Laced ChickenPolish Buff Laced Chicken

Afghan Hound

Afghan Hound

Mini Highland Cow

Mini Highland CowMini Highland Cow

Samoyed

Samoyed

#۱۲ Komondor “The Mop” Dog

Komondor "The Mop" Dog

#۱۳ Spotted Apatelodes Caterpillar

Spotted Apatelodes Caterpillar

White Silkie (bantam) Hen

White Silkie (bantam) Hen

Duster Budgie

Duster Budgie

Hairy Pig

Hairy Pig

Fluffy Hamster Eating A Brocolli

Fluffy Hamster Eating A Brocolli

read 1 more comment

#۱۸ Valais Sheep

Valais Sheep

Timor: Norwegian Forest Cat.

Timor: Norwegian Forest Cat.

#۲۰ Pigeon With Curls

Pigeon With Curls