عکاس طبیعت هنرمند فنلاندی به نام جونی نیمیلا (Joni Niemelä) در پروژه جدید خود تصاویری به غایت زیبا از گیاه دورسرا که به نام Sundews نیز شناخته می شود، گردآوری نموده است. گیاهان مزبور نه سلسله اعصاب دارند و نه ارگان هضم غذا، فقط شاخک‌های حساسی دارند که وسیله‌ای برای تراویدن مواد چسبنده است و این شاخکها به منزله رادار قوی و تیزبین در سازمان بدن گیاهان گوشتخوار به شمار می‌روند. عجیب این است که، به محض برخورد بدنه خارجی گیاهان حتی با اشیاء کوچک به سرعت برگ‌ها حالت آماده باش به‌خود می‌گیرند و شاخک‌ها به حرکت در می‌آیند و حال آنکه باران و لرزش گیاهان دیگر هیچگونه عکس‌العملی در این گیاه به‌وجود نمی‌آورد. معمای دیگری که در زندگی گیاهان وجود دارد این است که هرگا به طریقه مصنوعی آنها را تحریک کنند به‌هیچ وجه عکس‌العملی نشان نمی‌دهند. گیاهان گوشتخوار در سراسر زندگی خوب بیش از چهار بار نمی‌توانند دام بگسترند و شکار به تور بزنند، زیرا برگ‌های آن به مرور حساسیت خود را از دست می‌دهند و دیگری به‌کار نمی‌آیند.