هنرمند گرام آلیسون Moritsugu با استفاده از رنگهای شاعرانه، با خلق مناظر معنوی زیبا و بکربر روی کنده های درختان  بخشی از تفسیر زیبای خود رادر مورد چگونگی ارتباط ما و نوع نگاهمان به طبیعت و محیط زیست پیرامونمان را ارائه می دهد.

نقاشی های این هنرمند در تقلید از سبک خوش بینانه قرن ۱۸ و ۱۹م است. او در بیانیه هنرمندی خود چنین نوشته است.”با مشاهده سطح نقاشی، سطح مقطع یک درخت، هر گونه حس نوستالژی و یا جشن طبیعت، در وجود من و هر بیننده ای شکل می گیرد، قدر زیبایی های طبیعت را بدانیم و در قطع تنه یک درخت اندکی تامل کنیم”