در این کتاب مجموعه کلمات عوامانه فارسی به ترتیب حروف الفبا جمع آوری شده است. منظور از کلمات عوامانه، اصطلاحاتی است که در صحبت های روزمره مردم در کوچه و بازار شنیده می شود. بسیاری از این کلمات برای ما فارسی زبانان نیز تازه و جالب است. حتما این کتاب را مطالعه کنید. علاوه بر یادگیری اصطلاحات روزمره جدید، با واژه درست بسیاری از عباراتی که تاکنون شنیده اید نیز آشنا خواهید شد.

نمونه ای از نوشته های کتاب:

آپاردی- شخص زبان دراز و همه جا برو وهمه جا بیا باشد.
آشغال- خرده ریز و باقی مانده کثافت یا هرچیز دیگر است.
اخم- درهم کشیدگی صورت از اوقات تلخی.
اخم وتخم- اخم با اظهار تشدد و اوقات تلخی
اخمو- عبوس و همیشه اوقات تلخ.
ادا- حرکت لغو وتقلید.
ادا درآوردن- حرکات لغو کردن و تقلید درآوردن.
اردنگ- لگدی که با زانو زده شود.
ارقه (یا عرقه)- شخص سرد و گرم روزگار چشیده و نادرست.
اطوار,اطفار, اطفور- ادا و حرکات لوس و بی مزه, اطوار درآوردن.
اطفاری, اطفوری- شخصی که اطفار در می آورد.
اکبیر- کثافت روحانی, فلاکت و آثار ظاهری آن.
اکبیری- کسی که اکبیر اورا گرفته باشد.
آلاخون و والاخون- سرگردان.
الدنگ- لوده و بی غیرت و بی کار و بار.

حجم کتاب: ۱۱۰Kb

فرمت: Pdf

تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

دانلود: