دهلی هند

تصویر فوق بخشی از شهر دهلی نو در کشور هند را نشان می دهد. از نمای دور کمی به سطح خشن سیمان شبیه است اما واقعیت چیز دیگری است. دهلی نو جمعیتی در حدود ۲۵ میلیون نفر دارد که این تصویر بخشی از منطقه فقیرنشین آن را نشان می دهد.