تصویر زیر را ملاحظه کنید. انگار دو دنیای متفاوت از دو جهان مختلف هستند. اما مشخصا اینگونه نیست. تصویر مربوط به پارک مرکزی نیویورک هست. هر چند تصویر سمت راستخیابان که مربوط به ساختمان هاست، زشت نیست، اما نمای چپ خیابان که متعلق به پارک و طبیعت است، دیدنی است. بنظر میرسهتلاش های انسانی در نابود کردن زمین داره جواب میده!

پارک مرکزی نیویورک