مواد مخدر و تاریخ آن در ایران

در هر دوره از ساختار های تاریخی اجتماع بلایی برای توده ها وجود دارد،  از بدو ورود استعمار و امپریالیسم به ایران مواد مخدر این مشکل و بلا در ایران بوده است.  مصرف مواد مخدر و اعتیاد در ایران،  عادتی غیر اجتماعی و نا مقبول تلقی می شود،  ولی در هر صورت بسیاری به صورت … ادامه خواندن مواد مخدر و تاریخ آن در ایران