عکس های تاریخی از کودکان که نشان می دهد در طی تاریخ کودکان تغییر چندانی نکرده اند. این تصاویر شباهت ها و تفاوت های کودکان دوران گذشته و امروز را نشان می دهند. تفاوت ها در نوع لباس پوشیدنشان می باشد اما شباهت ها در نوع نگاه، لبخند،چهره شادشان و بازی های دلنشین دوران کودکی است. یاد دوران کودکی مان بخیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

# ۱ دختر فرانسوی خوشحال و گربه اش، ۱۹۵۹

Happy French Girl And Her Cat, 1959

# ۲ پسر اتریشی و کفش جدیدش در سالهای جنگ جهانی دوم

Austrian Boy Receives New Shoes During WwII

# ۳ پسر بی خانمان از جنگ و عروسکش، لندن، ۱۹۴۵

Abandoned Boy Holding A Stuffed Toy Animal, London, 1945

#۴ بهترین دوستان

Best Friends

# ۵ کودک روسیدر حال بازی بر روی توپخانه آلمانی به جا مانده از نبرد استالینگراد

Russian Children Playing On Abandoned German Artillery After The Battle Of Stalingrad

# ۶ دختر در حال وسیدن یک توله سگ، ۱۹۵۰

Girl Kissing A Puppy, 1950

# ۷ دختری در حال لذت بردن از آب، ۱۹۴۹

Girl Enjoying Water, 1949

# ۸ رقص دختر در مقابل خرس عروسکی خود. پاریس، ۱۹۶۱

Girl Dancing In Front Of Her Teddy Bear. Paris, 1961

# ۹ بازی دختر در آب، تولون، ۱۹۴۹

Girl Playing In The Water, Toulon, 1949

# ۱۰ پسر و بهترین دوستش

Boy And His Best Friend

#۱۱ موسیقیدان جوان ۱۹۲۰s

Young Musician, 1920s

# ۱۲ دختر  در حال “خواندن” مجله ابونی. شیکاگو، ۱۹۴۷

A Girl “reading” Ebony Magazine. Chicago, 1947