کسب درآمد از محصولات اولین هدف هر تولید کننده ای است. حال فرض کنید تولید کننده، هنرمندی مثل شما باشد و ترجیح دهد کمی ذوق و قریحه را در محصولات تولیدی خود، آنهم بصورت مخفی و برای خریداران کنجکاوش قرار دهد. چقدر زیبا و دلچسب است وقتی این پیام ها کشف می شوند. انگار رمز گشایی کدهای هیتلر…

با هم برخی از این پیام های مخفی که سازندگان کالا در اجناس تولیدی خود قرار داده اند را با هم میبینیم.

زیر بسته نوشته شده: شما یک کنجکاو هستید - من دوست دارم

زیر بسته نوشته شده: شما یک کنجکاو هستید – من دوست دارم

برچسب شیشه را که باز کنید نوشته: منو پیدا کردی، بسیار خوب، الان منو مخفی کن

برچسب شیشه را که باز کنید نوشته: منو پیدا کردی، بسیار خوب، الان منو مخفی کن

زیر بسته بندی نوشته شده: به پشت من نگاه نکن

زیر بسته بندی نوشته شده: به پشت من نگاه نکن

زیر جعبه نوشته شده: از اونور باید باز کنید انیشتین

زیر جعبه نوشته شده: از اونور باید باز کنید انیشتین

ولوم صدا را که باز کردم زیرش یه چهره خندان چاپ شده بود

ولوم صدا را که باز کردم زیرش یه چهره خندان چاپ شده بود

زیر بچسب شلوار نوشته شده: نزار کسی بهت برچسب بزنه!

زیر بچسب شلوار نوشته شده: نزار کسی بهت برچسب بزنه!