تصویری بسیار جالب و تاثیرگذار از سنت پسندیده فرزندخواندگی…

تصویر کاملا گویاست.

تبلیغ جالب فرزند خواندگی

» فرستنده مطلب: مجید افتخار موسوی