عکاس با استعداد طبیعت  ویاچسلاو میشچنکو دارای یک چشم برای گرفتن عکس هاییاست که جهان های طبیعی کوچک را تا سطح ما می آورد و به ما نشان میدهد که چگونه جهان ممکن است بنظر رسد اگر ما بتوانیم آن را از طریق چشمان  یک مورچه، حلزون و یا مارمولک ببینیم . علاقه به چنین عکس های در اوان جوانی در وی شکل می گیرد و او روح پرمهر خود را در تک تک این عکسها می دمد. در این سری عکس ها زیبایی حلزون را در مواجهه با یک حشره دیگر در نگاه به قطره آب و در بوسیدن می بینیم.