دختره لخت نیست… این بازوی خانوم روبروییشه…

————-

عجب دختر پشمالویی!

بله… اینم پای اون پسره هست که کنارشون رو تخت نشسته…نه دست این بنده خدا.