همه چیز با زمان تغییر می کند. در مقیاس کلان، نسل بشر در تکامل است و در مقیاس کوچکتر، سن ما انسان ها بیشتر می شود. نسل فرزندان ما هر روز باهوش تر و تلاش ما در طبیعت نآرام تکنولوژی زده لگاریتم وار! بیشتر می شود. پیروزی این روزهای جنگ ستارگان (در واقع جنگ زمینیان) دیگر متعلق با ذهن های پخته است نه دستان زجر کشیده. نسل شوالیه های شکست ناپذیر در سردابه های کمپانی های بزرگ کشورها خفته اند و شمشیرها نه که در نیام و نه آویز دیوارها، که در محصولات این کمپانی ها، راهبردی ترین راه های نفوذ به دیگر کشورها شده اند.
شرکت های بزرگ جهانی امروزه با محصولات خود، تبدیل به قدرت های غیر قابل انکاری شده اند که از اجتماع آنها، ابرقدرت های جهانی شکل گرفته اند. ببینیم شکل و شمایل لوگوی این شرکت ها از ابتدا تاکنون چگونه دستخوش تغییر شده اند. در ادامه به مقایسه لوگوی بیش از ۴۰ شرکت از بدو تولد تا امروز خواهیم پرداخت.

famous-logo-evolution-history-old-new-1-574709722ff13__700 famous-logo-evolution-history-old-new-2-57470973806f9__700 famous-logo-evolution-history-old-new-3-57470974c2170__700 famous-logo-evolution-history-old-new-4-5747097638028__700 famous-logo-evolution-history-old-new-5-57470977b4072__700 famous-logo-evolution-history-old-new-6-5747097921d25__700 famous-logo-evolution-history-old-new-7-5747097b11914__700 famous-logo-evolution-history-old-new-8-5747097c53acb__700 famous-logo-evolution-history-old-new-9-5747097db47dc__700 famous-logo-evolution-history-old-new-10-5747097f27b41__700 famous-logo-evolution-history-old-new-11-574709809bf24__700 famous-logo-evolution-history-old-new-12-57470984d366c__700 famous-logo-evolution-history-old-new-13-57470986cfb7c__700 famous-logo-evolution-history-old-new-14-57470989d4c57__700 famous-logo-evolution-history-old-new-15-5747098bef015__700 famous-logo-evolution-history-old-new-16-5747098dc74d0__700 famous-logo-evolution-history-old-new-17-57470c3de8167__700 famous-logo-evolution-history-old-new-18-57470c535cf4d__700 famous-logo-evolution-history-old-new-18-57470991278b2__700 famous-logo-evolution-history-old-new-19-57470c694c629__700 famous-logo-evolution-history-old-new-19-574709927d5e2__700 famous-logo-evolution-history-old-new-20-57470e031ea54__700 famous-logo-evolution-history-old-new-20-5747099422833__700 famous-logo-evolution-history-old-new-21-57470ea319bb4__700 famous-logo-evolution-history-old-new-21-57470995b6d1d__700 famous-logo-evolution-history-old-new-22-574710d26220c__700 famous-logo-evolution-history-old-new-22-5747099764d06__700 famous-logo-evolution-history-old-new-23-57470998db9ee__700 famous-logo-evolution-history-old-new-24-5747099a30ce0__700 famous-logo-evolution-history-old-new-25-5747099bd3fda__700 famous-logo-evolution-history-old-new-26-5747099d59554__700 famous-logo-evolution-history-old-new-27-5747099eadd44__700 famous-logo-evolution-history-old-new-28-574709a02ab3e__700 famous-logo-evolution-history-old-new-29-574709a1c5210__700 famous-logo-evolution-history-old-new-30-574709a3ba491__700 famous-logo-evolution-history-old-new-31-574709a5bd569__700 famous-logo-evolution-history-old-new-32-574709a7c063e__700 famous-logo-evolution-history-old-new-33-574709abd85f6__700 famous-logo-evolution-history-old-new-34-574709ad67e28__700 famous-logo-evolution-history-old-new-35-574709aecaf8c__700 famous-logo-evolution-history-old-new-36-574709b074201__700 famous-logo-evolution-history-old-new-50-57470c26f2e96__700 famous-logo-evolution-history-old-new-51-57470c538146e__700 famous-logo-evolution-history-old-new-52-57470fe32aa13__700

شاید به مطلب زیر نیز علاقمند باشید: