کره زمین چند کیلو ـه؟ یک سوال ساده اما  مشکل! ساده، چونکه  شاید همین فردا فرزندتان از شما بپرسد. مشکل، چون ترازویی نداریم که زمین را بتوان با آن وزن کرد.
بهرحال دانشمندان بدنبال روشی برای پیدا کردن وزن تقریبی زمین روش جالبی را به کار بردند. آنها با اندازه گیری وزن کوه های بزرگ و بزرگ کردن ابعاد آنها تا ابعاد زمین، تقریبی از وزن زمین را بدست آوردند. که البته داده های بدست آمده از این روش توسط دانشمندان ریاضیات نیز توسط فاکتورهایی بهینه شده است. در واقع طبق محاسبات نهایی دانشمندان، زمینی وزنی حدود ۶ سیکستیلیون (۶ sextillion) کیلوگرم دارد.
هر سیکستیلیون برابر  است با عدد یک به همراه ۲۱ صفر که با این اوصاف زمین وزنی حدود ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ کیلوگرم دارد.!

کره زمین چند کیلوگرم است؟