“خاکستر” یک ایده ساده اما درنهایت زیبایی می باشد، در این پروژه در مورد ایجاد چیزی نو که پیش از این هرگز ندیده ایم، رویا پردازی می کنیم. چیزی که غیر ممکن است اکنئن در جهان پیرامونی خود ببینیم. درواقع این صدای بسیار عجیب و غریب اما به غایت زیبا را روایت می کند. ،ذهن هنرمند در پی کشف  یک الگوی کهن از گل اما سراسر زیبایی می باشد. هنرمند این قصه ما فروپاشی گل رز را بیان می کند. تصاویر گویاست. رزهای آتشین زیباو رویایی…

در مرحله اول، با استفاده از مواد مختلف شکلی از گل ساخته می شود. سپس  رنگ آمیزی می شود و به طور کامل با استفاده از موادی که شکلخاکستر آتشفشانی به نظر می رسند، می شوند. با سوزاندن زغال سنگ و مستغلات این پروژه به پایان می رسد تنها کافی است  شکاف بین گل های رز توسط نور قرمز پر شود که نشان از رز در حال سوخت دهد.

چگونگی ساخت