سری جدید عکس های مفهومی در روایت داستان با الهام از طبیعت  اثر هنرمند گرام Patty Maher را با هم ببینیم و لذت ببریم. هنرمند در قالب عکسهای به ظاهر ساده از  طبیعت داستانی را روایت می کند. برداشت داستان آزاد و متوجه بیننده می باشد…