به یقین کوهنوردی یکی از پز مخاطره ترین ورزش هاست. کوهنوردان در صعودهایشان همواره در معرض خطرند. این خطرات در صعود های بزرگ حتی در زمان استراحت نیز با کوهنوردان همراه است. در نمونه زیر چادر های کوهنوردان برای خوابیدن در ارتفاع ۴۰۰۰ فوتی (۱.۲ کیلومتر) را می بینید.

جستارهای مرتبط:

  • کوهنوردان کجا می خوابند؟
  • صعود به ارتفاعات
  • استراحت در حین صعود
  • خوابیدن در ارتفاع