تابلو مونالیزا را که معرف حضور همگی هست. حال تصور کنید این خانم عزیز، در دنیای امروزی ظاهر شود! چگونه شخصیتی خواهد داشت؟
این سوال دست مایه خلق اثر هنری از تابلو ها و آثار معروف جهان توسط هنرمندان عرصه گرافیک دیجیتال شده است. در تلاش برای شخصیت امروزی بخشیدن به این شخصیت های گذشته هنری، چالشی زیبا را رقم زده است. با هم به تماشای شوخی با این آثار می نشینیم.