اینکه این ماکت های خودرو چقدر زیبا هستند و سازنده چقدر دقت بخرج داده یک مقوله است، و زیبایی هنر عکاس در تصویرآرایی و عکاسی مقوله دیگری است که هر دو دست به دست هم داده اند تا اثری بس هنری پدید آورند که در مقوله آدمی، جنبه زیباشناختی را به شدت می نوازد و آدمی را به تحسین هنرمند وا می دارد.

البته خودتان بهتر میدانید از این ماکت های با کیفیت پیش تر در صنعت فیلمبرداری به شدت استفاده می شد، هر چند اکنون نیز رواج خود را دارد اما نه به کمیت گذشته آن، به لطف سیستم های پیشرفته کامپیوتری.

تصاویر را ببینید:

ماکت خودرو فانتزی ماکت خودرو فانتزی

ماکت ماشین ماکت ماشین ماکت ماشین ماکت ماشین ماکت ماشین ماکت ماشین ماکت ماشین ماکت ماشین ماکت ماشین ماکت ماشین