عکس های که در ادامه می بینید عکس های شگفت انگیز از ویژگی های پروانه جولیا است که اشک تمساح و لاک پشت را می نوشد. این پدیده به ندرت در طبیعت با چشم قابل رویت است. این پدیده که lachryphagy نامیده می شود که در معنای واقعی به نام ” تغذیه اشک” است. در این پدیده گروهی از پروانه ها به صورت دسته جمعی با لاک پشت یا تمساح نزدیک می شوند و زمانی که اشک او را درآوردند هرکدام قطره ای از اشک او را برداشته و می روند. این پدیده شاید به عنوان یک پدیده بی رحمانه به نظر برسد اما راهی است که پروانه از طریق آن مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین می کند. همانطور که توسط نشنال جئوگرافیک گزارش شده است، در اشک سدیم و دیگر مواد معدنی مورد نیاز برای تخم گذاری و سوخت و ساز بدن پروانه وجود دارد. تاکنون تحقیقات انجام شده منافع متقابلی را برای لاک پشت و تمساح نشان نداده است.

butterflies-drink-turtle-tears-lacryphagy-ecuador-1

butterflies-drink-turtle-tears-lacryphagy-ecuador-10

butterflies-drink-turtle-tears-lacryphagy-ecuador-5

butterflies-drink-turtle-tears-lacryphagy-ecuador-6

butterflies-drink-turtle-tears-lacryphagy-ecuador-8

butterflies-drink-turtle-tears-lacryphagy-ecuador-4