بسیاری از عکاسان تصاویری زیبا از خشکی ثبت می کنند و شماری نیز از دریای بیکران. اما در این بین عکاسان این پست تصاویری به واقع زیبا و نفس گیر از مرز این دو جهان به زیبایی ثبت نموده اند. ببینیم و لذت ببریم. به تکنیک های نهفته در این عکسها توجه شود شاید الهام بخش شما در زمان ثبت عکس هایتان باشد.

# ۱ بچه خوک آبی با احتیاط سر خود را در آب سرد وارد می کند

1

#۲ بی نظیر

2

#۳ لاکپشت بورا بورا

3

# ۴ چتر دریایی

4

# ۵ برخورد  غیر منتظره با یک ایگوانای سبز

5

# ۶ کروکودیل آمریکایی در کوبا ( Jardines De La Reina)

6

# ۷ ماهیگیر

7

# ۸ وال

8

# ۹ شنای فیل

9

# ۱۰ کریل: بیش از یک مکمل غذایی

10