عکس های گرفته شده به موقع یا به قول معروف سر بزنگاه (البته نمی دونم سربزنگاه قول معروف هست یا نه !). ببینید و لذت ببرید.

تصاویر ثبت شده از لحظه های ناب,عکس های به موقع (18)
تصاویر ثبت شده از لحظه های ناب,عکس های به موقع (17)
تصاویر ثبت شده از لحظه های ناب,عکس های به موقع (16)
تصاویر ثبت شده از لحظه های ناب,عکس های به موقع (15)
تصاویر ثبت شده از لحظه های ناب,عکس های به موقع (14)
تصاویر ثبت شده از لحظه های ناب,عکس های به موقع (13)
تصاویر ثبت شده از لحظه های ناب,عکس های به موقع (12)
تصاویر ثبت شده از لحظه های ناب,عکس های به موقع (11)